EMERGENCY HOTLINE 911

PUBLIC ADVISORY

Cum laude beneficiary lauds 'engaging' Sirib Scholarship

by PGIN-CMO

Jun. 05, 2019 ...

Jeremy Adrian Guiang, a beneficiary of the Sirib Youth Leader Scholarship (SYLS) Program, recounts multiple opportunities the Provincial Government of Ilocos Norte (PGIN) has offered for his personal transformation.

"Innemkami nga agkakabsat, siak ti inaudi. Amin a kakabsatko nagasawada ti naubing a tawen. Nakitak kadakuada ti saanko kayat a tuladen ta ammok a ti oportunidad ti edukasion ket isu lang ti mangparang-ay iti panagbiagmi. Bayat iti panagbasak iti kolehio, lima a takyag iti binagkatko ta dagiti manangko ket saanda a nakabasa. Siak lang ti nakapagturpos iti kolehio. Ammok met a saan a lapped ti kinakurapay iti oportunidad iti edukasion," Guiang narrates.

[Anim kaming magkakapatid at ako ang bunso. Lahat ng kapatid ko ay nag-asawa sa murang edad. Nang dahil sa sitwasyon nila, nakita ko na ang edukasyon lang ang magpapaginhawa sa aming pamumuhay. Sa aking pag-aaral, limang balikat ang aking pinasan dahil hindi nakapagtapos ang aking mga kapatid. Ngayong nakapagtapos na ako. Nalaman kong hindi hadlang ang kahirapan sa pag-aaral.]

Guiang and his family reside in Brgy. San Matias, Laoag City. His father is a carpenter and his mother sells tupig and bibingka in order to support their family's daily expenses. 

Initially, Guiang's friend invited him to attend a Sirib Camp in 2015, and he shared that his application to the scholarship is unintentional. Yet, he became a consistent beneficiary from his first year until his fourth year in college.  

Aside from financial assistance, Guiang hails PGIN for providing an avenue for the youth's personal development, saying, "Saan laeng nga stipend ti naawatko. Sakbayak a nag-college, managbabainak. Gapu iti panang-engross ken panang-engage iti Sirib Ilokano Kabataan Association, (SIKA) Inc. kanyak, mamatiak a nakatulong daytoy iti panagbalinko a sociable person... Inikkandak pay ti gundaway nga agbalin a lider, saannak lang nga ag-folfollow-en. Nagbalinnak pay a lider ti eskuela, komudidad, ken ti agtutubo ti Ilocos Norte."

[Hindi lang stipend ang binigay sa akin. Bago ako magkolehiyo, mahiyain ako. Ngunit dahil sa pagkupkop ng SIKA sa akin, naging sociable person ako. Nabigyan din ako ng pagkakataong maging lider sa paaralan, komunidad, at pati na rin sa mga kabataan ng Ilocos Norte.]

As the incumbent Deputy Chairperson of SIKA-Laoag City, Guiang urges his fellow beneficiaries to be a good example of "kinasirib" (intelligence) and to always believe in their capabilities and skills.  

He also expressed his gratitude towards outgoing Governor and Senator-elect Imee R. Marcos for the scholarship opportunity given to him as well as to Governor-elect Matthew Marcos Manotoc for continuing the best practices done by the Marcos family.   

Guiang will be receiving his bachelor's degree in Elementary Education major in General Education as cum laude on the 41st Commencement Exercises of the Mariano Marcos State University this June 7.